Drukuj
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

 

Mars Finance 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000395219, NIP: 7010312354, kapitał zakładowy: 39.950.000 PLN

 ogłasza rozpoczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej

 

1. Przedmiotem postępowania są nieruchomości gruntowe, składające się z działek o numerach ewidencyjnych:

  • 32/4, powierzchnia 0,5728 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00081765/3;
  • 33/2, powierzchnia 0,7090 ha, 33/3, powierzchnia 0,8505 ha, i 33/4, powierzchnia 0,5428 ha, łączna powierzchnia 2,1023 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00222782/9;
  • 34/2, powierzchnia 0,1843 ha, obręb ewidencyjny 3025 – Nad Odrą 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00083041/6,

o łącznej powierzchni 2,8594 ha, wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, budowlami i innymi urządzeniami. Szczegółowy przedmiot zbycia określa Regulamin postępowania przywołany w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.

2. Oferty z adnotacją „Oferta w postępowaniu w sprawie praw do nieruchomości przy ul. Ludowej w Szczecinie. Nie otwierać przed 25.10.2019 r. godz. 1200” należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 539A), do dnia 25.10.2019 do godziny 1200". W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia ofert będzie dzień jej wpływu do Spółki.

3. Kwota wadium w postępowaniu wynosi 381.850,00 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu do terminu składania Ofert na rachunek bankowy Spółki o numerze 60 1130 1017 0020 1476 9520 0001 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. Oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (wejście B, piętro V, pokój 539A, w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 1200).

6. Szczegółowe informacje, postanowienia i zasady dotyczące postępowania i przedmiotu postępowania zawarte są w: (i) Regulaminie postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych w Szczecinie, w granicach portu morskiego, przy ul. Ludowej; oraz (ii) w dokumentacji przedmiotu postępowania.

7. Regulamin postępowania dostępny jest poniżej na stronie internetowej Spółki: www.marsfinance.pl 

8. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w sprawie postępowania i przedmiotu postępowania są: Arkadiusz Kropidłowski (e-mail a.b.kropidlowski@gmail.com, tel.: 605 669 119) oraz Karolina Planeta (e-mail: karolina.planeta@marsfinance.pl, tel.: 887 870 531).

9. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania, a także do zmiany niniejszego ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania, jak również inne uprawnienia zastrzeżone w Regulaminie postępowania.

 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego oraz nie może być źródłem żadnych roszczeń w stosunku do Mars Finance 1 sp. z o.o., w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o zawarcie umowy lub wywodzonych z ujemnego interesu umownego.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin postępowania prowadzonego w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego pobierz

2. Załącznik nr 1 - mapa ewidencyjna dz. nr: 34/2 i 34/2

3. Załącznik nr 2 - mapa ewidencyjna dz. nr: 33/2, 33/3, 33/4

4. Załącznik nr 3 - wykaz budynków i budowli

5. Mapa poglądowa

 
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Więcej w Polityce cookies

Zamknij X